free html website templates

Ochrana osobných údajov

I.
Prevádzkovateľ internetovej stránky www.onla.sk

ONLA s.r.o., Edelényska 1963/28, 048 01 Rožňava
IČO: 47508451, DIČ: 2023920800
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 34180/V.

Pri spracovaní osobných údajov postupujeme v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky (Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) a s legislatívou Európskej únie (Nariadenie EÚ 2016/679). V maximálnej miere dbáme na súkromie dotknutých osôb a všetkých našich klientov, a na ochranu všetkých údajov, ktoré spracúvame.

Prijali sme primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom sme zobrali do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť informačných systémov.
Výmena informácií medzi naším webom a návštevníkom (klientom) je zabezpečený SSL certifikátom. Poskytnuté údaje sú starostlivo uchovávané v databáze a zabezpečené prístupovým heslom.

Akékoľvek otázky súvisiace s ochranou vašich osobných údajov nám môžete zaslať na email: info(zavináč)onla(bodka)sk alebo priamo na našu adresu.

II.
Základ pre spracovanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je súčasťou našej činnosti. Bez poskytnutia osobných údajov a bez ich spracúvania by sme našim klientom a budúcim klientom nemohli poskytnúť naše služby v požadovanom rozsahu.
Súčasná právna úprava umožňuje spracovávať osobné údaje na základe zákona (teda aj bez súhlasu dotknutej osoby) alebo na základe súhlasu dotknutej osoby.
Spracúvanie osobných údajov na základe zákona znamená, že aj bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje pre účely výkonu našej činnosti.
Ak neexistuje zákonný dôvod na spracúvanie osobných údajov bez vášho súhlasu, spracúvame vaše osobné údaje len na základe vami udeleného súhlasu.

III.
Dotknutá osoba a dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

Dotknutá osoba:
- je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú,
- môže byť výlučne len fyzická osoba – jednotlivec; nie je pritom rozhodujúce, či ide o občana Slovenskej republiky alebo cudzinca,
- nie je právnická osoba ako ani fyzická osoba - podnikateľ pri výkone podnikateľskej činnosti.

Dotknutá osoba je povinná uvádzať osobné údaje, ktoré sa týkajú len jej vlastnej osoby a sú aktuálne, úplné a pravdivé.
Dotknutá osoba dáva súhlas na spracovanie osobných údajov slobodne, bez nátlaku a vynucovania, ako aj bez podmieňovania hrozbou odmietnutia zmluvného vzťahu, poskytovaných služieb alebo povinností vyplývajúcich pre prevádzkovateľa.
Dotknutá osoba dáva súhlas samostatne pre každý účel spracovania osobného údaju.

IV.
Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo:
- požadovať od nás prístup k osobným údajom dotknutej osoby,
- na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- namietať proti spracúvaniu osobných údajov,
- na prenosnosť osobných údajov,
- podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov,
- byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov,
- svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

Váš súhlas môžete kedykoľvek písomne odvolať zaslaním vašej žiadosti na e-mailovú adresu info(zavináč)onla(bodka)sk alebo na adresu prevádzkovateľa.

V.
Rozsah a účel spracúvania osobných údajov

Spracúvame poskytnuté osobné údaje v rozsahu:
- fyzické osoby - nepodnikateľ (titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, telefón)
- zamestnanci právnických osôb a organizácii (titul, meno, priezvisko, e-mail, telefón),
- právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľ (obchodný názov, adresa, e-mailová adresa, telefón)
- pomocou súborov cookies (aký operačný systém a prehliadač používate, lokalita, IP adresa)

Účelom spracúvania osobných údajov sú:
- identifikácia a komunikácia s klientmi (telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty),
- evidencia došlej a odoslanej pošty,
- evidencia zmlúv (objednávky) vrátane predzmluvných vzťahov (cenové ponuky),
- potvrdenia objednávky,
- spracovanie účtovných dokladov,
- dodanie tovaru.

Spracúvame osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

VI.
Zverejnenie údajov

Nami spracúvané osobné údaje môžu byť spracúvané aj tretími osobami, za predpokladu, že je to nevyhnutné na plnenie nášho záväzku voči vám alebo na poskytovanie našich služieb. Pri výbere týchto partnerov vždy dbáme na to, aby bol zaručený vysoký štandard ochrany vašich osobných údajov.

Spracovatelia osobných údajov sú:
- spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, ktoré sú poverené vykonávaním účtovných operácií,
- spoločnosti, príp. fyzické podnikajúce osoby, ktoré sú poverené IT administráciou a vývojom softwarových programov,
- spoločnosti, príp. podnikajúce fyzické osoby, ktoré poskytujú serverové služby,
- spoločnosti poskytujúce platobné služby,
- doručovateľské spoločnosti.

Osobné údaje môžu byť za určitých podmienok sprístupnené štátnym orgánom.
Naša spoločnosť neposkytuje osobné údaje tretím osobám na marketingové účely.

Platné od 01.01.2019
Spoločnosť

ONLA s.r.o.
048 01 Rožňava
www.onla.sk

Kontakt

Ladislav Bujanský
Mobil: 0907 234 386
E-Mail: info@onla.sk